لیست اتاق ها

 • دو تخته
  2,100,000 ريال
  دو تخته
  آشپزخانه مشترک 
  جزییات
 • تک تخته
  1,400,000 ريال
  تک تخته
  آشپزخانه مشترک 
  جزییات
 • تک تخته
  1,400,000 ريال
  تک تخته
  آشپزخانه مشترک 
  جزییات
 • سوئیت
  2,900,000 ريال
  سوئیت
  دارای دو تخت و یه مبل و پتوی اضافی 
  جزییات
 • دو تخته
  2,100,000 ريال
  دو تخته
  آشپزخانه مشترک 
  جزییات
 • دو تخته
  2,100,000 ريال
  دو تخته
  آشپزخانه مشترک 
  جزییات
 • دو تخته
  2,100,000 ريال
  دو تخته
   
  جزییات
 • دو تخته
  2,100,000 ريال
  دو تخته
  آشپزخانه مشترک 
  جزییات
 • سوئیت
  2,900,000 ريال
  سوئیت
  دارای دو تخت و یه مبل و پتوی اضافی 
  جزییات
 • سوئیت
  2,900,000 ريال
  سوئیت
  دارای دو تخت و یه مبل و پتوی اضافی 
  جزییات
 • سوئیت
  2,900,000 ريال
  سوئیت
  دارای دو تخت و یه مبل و پتوی اضافی 
  جزییات
 • سوئیت
  2,900,000 ريال
  سوئیت
  دارای دو تخت و یه مبل و پتوی اضافی 
  جزییات
 • سوئیت
  2,900,000 ريال
  سوئیت
  دارای دو تخت و یه مبل و پتوی اضافی 
  جزییات
 • سوئیت
  2,900,000 ريال
  سوئیت
  دارای دو تخت و یه مبل و پتوی اضافی 
  جزییات
 • سوئیت
  2,900,000 ريال
  سوئیت
  دارای دو تخت و یه مبل و پتوی اضافی 
  جزییات
 • سوئیت
  2,900,000 ريال
  سوئیت
  دارای دو تخت و یه مبل و پتوی اضافی 
  جزییات
 • دو تخته
  2,100,000 ريال
  دو تخته
  آشپزخانه مشترک 
  جزییات
 • دو تخته
  2,100,000 ريال
  دو تخته
  آشپزخانه مشترک 
  جزییات
 • دو تخته
  2,100,000 ريال
  دو تخته
  آشپزخانه مشترک 
  جزییات
 • دو تخته
  2,100,000 ريال
  دو تخته
  آشپزخانه مشترک 
  جزییات
 • دو تخته
  2,100,000 ريال
  دو تخته
  آشپزخانه مشترک 
  جزییات