جزییات خبر

تخفیف 60 درصدی برای کارمندان دانشگاه ارومیه

تخفیف 60 درصدی برای کارمندان دانشگاه ارومیه

برای کارمندان دانشگاه ارومیه تخفیف 60 درصدی در مهمانسرای دانشگاه ارومیه در تهران در نظر گرفته شده است و در سیستم به طور خودکار اعمال می گردد

برای کارمندان دانشگاه ارومیه تخفیف 60 درصدی در مهمانسرای دانشگاه ارومیه در تهران در نظر گرفته شده است و در سیستم به طور خودکار اعمال می گردد